ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

ПРОЦЕДУРА
                           ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ОТ I  ДО VI  КЛАС НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ 
 ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ
          С направените изменения от 28.06.2014 г. на Наредба № 2 ОТ 14.04.2003 г. за признаване на завършен етап на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави  съгласно чл. 3, ал. 4, считано от 01. 07. 2014 г. признаването на завършен от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.