ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:

 

Чл.59 /чл.133/. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
Чл.60  Учениците от всяка паралелка избират ученически съвети, които организират участието на дейности с цел развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване към общоучилищния живот.
Чл.61 В началото на учебната година всяка паралелка приема  правила  за поведение в класната стая и за опазване на материално-техническата база.
Чл.62 Влизането в училищната сграда става организирано.
         Чл.63/чл. 134/. Ученикът има следните права:
1.     да избира училището, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
2.     да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
3.     да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
4.     да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
5.     да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
6.     да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
7.     да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
8.     да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
9.     да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.
11. да получава безплатни учебници от І до VІІ клас.
         Чл.64 /чл.135/. (1) Ученикът има следните задължения:
1.     да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
2.     да не отсъства от учебните часове без уважителна причина;
3.     да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
4.      Облеклото и видът да отговаря на следните изисквания:
-         без грим;
-         блузи и ризи не по-къси от колана на полата или панталона;
-         много къси поли и панталони;
-         не е допустимо облеклото да разкрива елементи от бельото;
 
5.     да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
6.     да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
7.     да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
8.     да идва 10 минути преди започване на учебните занятия;
9.     да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
10. да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;
11. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
12. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
13. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
14. да пази чисти личните си вещи, както и вещите на другите;
15. да носи индивидуална и колективна отговорност за МТБ в класната стая;
16.  да се движи спокойно по коридорите,да  не се пързаля по парапета,да не отваря и надвесва от прозорците;
17. да дежурят  в класната стая, по двама и имат следните задължения:
-         вътрешният дежурен се грижи за чистотата в класната стая
-         външният дежурен  отговаря за реда и дисциплината пред класната стая
18. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
19. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
(2) Похабени  и изгубени безплатни учебници се заплащат в реален размер или се закупуват.
 (3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в  правилника за прилагане закона за народната просвета и правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.
 Чл.65 /чл.136/.   Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
-         при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;
-         до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
-         до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.
Чл.66/чл.137/. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.
(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.
Чл.67/чл. 137а/. (1) За ученик, обучаван в дневна  форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година.
(2). При допуснати  50 % неизвинени отсъствия по един учебен предмет, не се оформя срочна или годишна оценка, същият бива оформен по чл. 137 а от ППЗНП.
(3) . В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.
(4) .Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.
Чл.68/чл. 138/. (1)  За допуснатите отсъствия по чл. 136 и 137 от ППЗНП класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.
(2)  Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.( от  1 до 5 число на месеца)
Чл.69/чл. 138а/.(1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.
(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.
(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.
Чл.70 /чл.139/.  (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:
1.     забележка;
2.     порицание пред ПС, УС и родител;
3.     извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;
4.     преместване в друга паралелка;
5.     предупреждение за преместване в друго училище;
6.     преместване в друго училище;
7.     преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16-годишна възраст.
(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 3 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности се определят по предложение на класния ръководител:
         1. почистване на класната стая;
         2. почистване на зелените площи;
         3. почистване на спортните площадки, боядисване и др.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ППЗНП и правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.
(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в ППЗНП и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика може да се наложи мярка намаляване на поведението.
(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.
(7). Мярката намаляване на поведението се прилага след наложени наказания по чл. 139 ал.1, т. 1,2,3, 4.
Чл.71/чл. 140/. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
(2) Мерките по чл. 139, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1.
Чл.72/чл. 140а/.  (1) Наказанията и мерките са срочни.
(2) Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.
(3) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.
Чл.73/чл. 140б/.  (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.
(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.
(3) Наказанията по чл. 139, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия:  - до 15 неизвиненин отсъствия .- забележка;
         - над 16 неизвинени отсъствия – преместване в друга паралелка;
(4) Мярката по чл. 139, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.
(5) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
(6) Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 се определят, като се отчитат и възможностите на училището.
Чл.74/чл. 140в/.  (1) Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 139, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и 6 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
Чл. 75 /чл.140г/. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.
(3) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5 директорът - за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.
(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
(7) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 139, ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.
(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика
Чл.76/чл. 140д/.  (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.
(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката - за държавните училища.
Чл. 77 /чл.140е/.  (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.
(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.
(3) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител пред класа.
Чл.78 /чл. 140ж/.  При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
(2) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката.
(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4, продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието.
(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.
(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл. 139, ал. 5.
Чл.79 /140з/.(1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.