ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Училище за

Себеутвърждаване и

Подготовка към

Европейски

Хоризонти

(У С П Е Х )


С началото на  учебната 2013/2014 година, продължава изпълнението на най-мащабния проект по схемата "Да направим училището привлекателно за младите хора", BG 051РО001 - 4.2.05 , реализирана по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е наречен УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, включително и 5 СОУ.

Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища кандидатстват по определен ред, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Периодът на изпълнението му е три учебни години.

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

 

 

           2012/2013
 проект „УСПЕХ” 
в 17 групи.
След като се запознаха с целите, задачите, правилата и техниката на безопасност   учениците получиха знания за принципите на  работа заедно със своите ръководители .
Работата в ателиетата, клубовете и студията   дава възможност на участниците да се усъвършенстват в занимания, които са и тяхно хоби и е отличен пример за съчетаване на полезното с приятното.