ГРАФИК за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017/2018 г.

12.06.2018 15:40

тук>>