Уважаеми родители,

С избора на училище, Вие избирате път за Вашето дете, който трябва да му позволи да осъзнае,

да формира и да реализира личния си проект. Наша главна цел е да му позволим да открие ресурсите си, да му осигурим приемане, подкрепа, общуване. Училището ни е общност с традиции, правила, опорни точки.

Ценностите, които всички споделяме, са ТРУД, СОЛИДАРНОСТ, УВАЖЕНИЕ.

Средствата, които имаме, за да поведем уверено децата по новите пътища на училищния живот:

 • стабилен екип, мотивиран и опитен, осигуряващ качествено образование;
 • дългогодишна традиция на толерантност и творчество;
 • внимателни и опитни педагогически грижи, индивидуализирана помощ и подкрепа;
 • квалифициран непедагогически персонал, който осигурява компетентно присъствие на възрастни, внушаващи доверие;
 • медицинска служба, която е на разположение и отворена към проблемите на младите хора и онова, което ги притеснява;
 • политика на поощряване на гражданска активност;
 • работещи структури, ,осигуряващи общуване в между всички членове на училищната общност в търсене на общи решения – постоянни комисии, ученически парламент, клубове по интереси;
 • богат колективен живот, изпълнен с вълнуващи събития- изложби, акции на солидарност, дискусии, състезания и конкурси;
 • ангажирани и конструктивни партньори в лицето на училищното настоятелство, родителските комитети, европейски институции.


Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. Нека да обединим усилия и компетентност всяко дете в училището ни да расте със свои ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образовани.

 

 Екипът на СУ "П.К.ЯВОРОВ" - СЛИВЕН осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с Вас. Като важна страна в образователно-възпитателния процес на Вашето дете, Вие имате определени права и задължения, които са ясно регламентирани в чл. 140и от Правилника за прилагане на закона за народната просвета (ДВ  - бр. 51 от 7 юли 2009г.):

       Вие имате следните права:

 1. Периодично да получавате информация за успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
 2. Да се срещате с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да участвате в родителските срещи;
 4. Да изразявате мнение и да праввите предложения за развитие на училището;
 5. Да присъствате и при ваше желание да бъдете изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика Ви;
 6. Да участвате в училищното настоятелство по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 7. Да бъдете консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището ще Ви окаже необходимото съдействие.  

       Вие имате следните задължения:

 1. Да осигурявате посещаемостта на ученика в училище;
 2. Да се запознаете срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на детето или ученика;
 3. Да не допускате явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
 4. Редовно да се осведомявате за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;
 5. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

Ръководството  напомня, че съгласно чл. 8 от Закона за закрила на детето /обн. ДВ. бр. 48 от 13.16.2000г, изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013г./ РОДИТЕЛИТЕ, НАСТОЙНИЦИТЕ, ПОПЕЧИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛАГАТ ГРИЖИ ЗА ДЕТЕ СА ДЛЪЖНИ:

 • да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст;
 • да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
 • да не допускат участието на деца в предавания по смисъла на Закона за радиото и телевизията, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие.

         Съгласно чл. 48 от Закона за задълженията и договорите родителите и осиновителите, които упражняват родителските права, отговарят за вредите, причинени от децата им, които не са навършили пълнолетие и живеят при тях. Настойникът отговаря за вредите, причинени от малолетния, който се намира под негово настойничество и живее при него.