Свободни места за ученици

Свободни места към 01.11.2019 г. по класове

I клас              11 свободни места

II клас            Няма свободни места

III клас           7 свободни места

IV клас           Няма свободни места

V клас            22 свободни места

VI клас           5 свободни места

VII клас         Няма свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас           16 свободни места

X клас            2 свободни места

XI клас           3 свободни места

XII клас         3 свободни места