Свободни места за ученици

Свободни места към 01.03.2020 г. по класове

I клас              10 свободни места

II клас            Няма свободни места

III клас           7 свободни места

IV клас           Няма свободни места

V клас            19 свободни места

VI клас           5 свободни места

VII клас         Няма свободни места

VIII клас        Няма свободни места

IX клас           17 свободни места

X клас            1 свободни места

XI клас           3 свободни места

XII клас         3 свободни места