Национален ученически конкурс Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия

23.11.2021 19:18

 Конкурсът се провежда от Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Основни цели:  - Да се стимулира интереса на учениците към родословните връзки на подрастващите с техни роднини, близки или познати, потомци на преселници от Вардарска и Егейска Македония и от Одринска Тракия.  - Да се умножат и надградят познанията за борбите на българите от Македония и Одринска Тракия за свобода и независимост през погледа на личната и семейната история.  - Да се популяризират родолюбието, героизма и стоицизма на българите от Македония и Одринска Тракия по време на Възраждането, Илинденско-Преображенското въстание и войните за национално обединение и тяхната приемственост от подрастващите.  - Да се обогатяват националната гордост и националната памет с приноса на българите от Македония и Одринска Тракия за развитието и просперитета на България чрез личния пример на предците и потомците. 
 
 
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПИСМЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ 
Указания:   От учениците с роднини и близки от Македония или Одринска Тракия се очаква да представят кратко проучване на своята родова история или съдбата на отделни личност/и, свързани с тези краища. За целта се предполага, че те трябва да проведат разговори-интервюта със своите роднини и близки (родители, баби и дядовци, лели и чичовци и по-далечни възрастни роднини и близки). Сведенията от тези разговори биха могли да бъдат допълнени с информация от книги, статии и други публикации; от проучвания в музеи, в частни и обществени архиви. 
 
 Писменият текст се очаква да включва кратка информация за съответното селище (селища) в Македония или Одринска Тракия; откъдето са корените на рода; сведения за личности от рода, за бита и поминъка; по-характерни случки и събития, включително свързани с училищното образование или революционното дело; дата и причини за преселването в България, ако има такова; място (места) на заселване в  България и стопанска и обществена адаптация; поддържане или не на връзки с първоначалното селище в Македония или Одринска Тракия; има ли отстанали роднини в Македония или Одринска Тракия. 
 
Към писмените текстове като приложение би могла да се включи схема на родословно дърво, фотографии на личности, селища и родови събития, спомени на роднини и други материали, а също и рисунки от  учениците по споменатите теми.  
 
 Учениците, които нямат произход от Македония и Одринска Тракия могат също да участват в конкурса, като проучат и представят в съчинение рода на семейни приятели, познати и съученици с такъв произход. 
 
Писмените текстове трябва да са набрани на компютър и да се представят в електронен вариант, или на хартиен носител, като обемът на основния текст (без приложенията) е от 3 до 10 страници /шрифт Times New Roman 12 пункта, всичко от 4000 до 20 000 знака/ .  
 
Кои територии включват Македония и Одринска Тракия: 
 
 Македония и Одринска Тракия са области в състава на Османската империя до Балканските войни от 1912-1913 г., населени тогава със значително българско население,  и днес включват териториите на Република Северна Македония, части от Гърция и Турция, цяла Благоевградска област, също Смолянска и Кърджалийска области (с изключение на някои северни селища или общини)  и южни части от Хасковска и Бургаска области в България. 
 
Критерии за оценяване на писмените текстове (документален разказ, есе или интервю): 
 
– конкретност, документалност с ясно и точно излагане на историята на рода и неговите географски местоположения;  – обхват и достоверност на ползвани източници (разговори-интервюта  с повъзрастни роднини, сведения от исторически книги, статии и други публикации; архивни източници);  – личностна позиция;  – оригиналност и творчески подход към темата; – критичност и аналитичност на изложението; – езикова и стилистична култура.  
 
Етапи и оценяване:
  •   I етап: Учениците от съответните степени на образование: първа група – от V до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, със съдействието на учителите по история, български език и литература, изобразително изкуство и информатика, изготвят писмените си текстове, след което ги предават на специално определен от директора на училището учител, който ги изпраща най-късно  до 31 март  2022 г. по имейл на ел. адреси:  contacts@sberem.org    или    moiterodovikoreni@gmail.com  или по пощата на адрес: Българско сдружение на родовете от Македония, за конкурса, ул. „Пиротска“ №5, София 1000. 
 
  • II етап: Комисия в състав: представители на БСРМ и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ оценява и класира според възрастовите групи: първа група – от V до VIII клас, и втора група – от IX до XII клас, в срок до 1 май 2022 г.   
 
Награди:  Първа награда – грамота и 100 лв,; втора награда – грамота и 80 лв; трета награда – грамота и 60 лв.; редица специални награди. Наградите са на една и съща стойност за всяка възрастова група. Наградените и част от номинираните за награда текстове с техни приложения могат да бъдат публикувани безвъзмездно от организаторите в подходяща форма.   Уведомяване:  - Авторите на наградените и номинираните текстове ще бъдат уведомени по телефон или по електронна поща и поканени за церемонията по награждаването. - При отсъствие от награждаването паричните награди ще бъдат изпратени с пощенски запис или по банкова сметка на родител на наградения ученик. Необходимо е да имаме електронен адрес, домашен адрес и три имена на родител или ученик, както и телефон за обратна връзка.    
 
 Конкурсът се провежда от Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 
 
Основни цели:  - Да се стимулира интереса на учениците към родословните връзки на подрастващите с техни роднини, близки или познати, потомци на преселници от Вардарска и Егейска Македония и от Одринска Тракия.  - Да се умножат и надградят познанията за борбите на българите от Македония и Одринска Тракия за свобода и независимост през погледа на личната и семейната история.  - Да се популяризират родолюбието, героизма и стоицизма на българите от Македония и Одринска Тракия по време на Възраждането, Илинденско-Преображенското въстание и войните за национално обединение и тяхната приемственост от подрастващите.  - Да се обогатяват националната гордост и националната памет с приноса на българите от Македония и Одринска Тракия за развитието и просперитета на България чрез личния пример на предците и потомците.