Обществена поръчка

25.11.2015 16:44

СОУ „Пейо Крачолов Яворов”,  обяви в АОП обществена поръчка по реда на глава 8 ”а”- чрез публична покана с предмет : „Доставка на готови закуски за учениците в V-то СОУ „Пейо Крачолов Яворов”,  общ. Сливен, обл. Сливен за учебните 2015/2016”, финансирана със целеви средства от ДБ по ПМС № 308/20.12.2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І–ви до ІV-ти клас.....повече тук