Обява ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

08.06.2022 16:42
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Място на провеждане  - гр.Сливен; Средно училище „П.Яворов“

Дата и начален час на провеждане – 13.06.2022г., 9,00ч.

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници

(име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.

9,00–9,30ч. 1 екип

9,30-10,00ч. 2 екип

Подкреп. закуска

10,30-11,00 3 екип

11,00-11,30 4 екип

11,30-12,00 5 екип

Цветна работилница

„Изработване на цветя от хартия“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

ОУ „Хр.Ботев“, Сливен

ОУ „Д.Петров“,

Сливен

25

 

25

 

25

Радостина Атанасова

 

Мина Шавова

 

Kина Радева

2.

9,00–9,30ч. 2 екип

9,30-10,00ч. 3 екип

Подкреп. закуска

10,30-11,00 4 екип

11,00-11,30 5 екип

11,30-12,00 1 екип

Щафетни игри

„Бързи, смели, сръчни“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

ОУ „Хр.Ботев“, Сливен

ОУ „Д.Петров“,

Сливен

25

 

25

 

25

Надя Стоянова

 

Станимир Трифонов

 

Стойка Йорданова

3.

9,00–9,30ч. 3 екип

9,30-10,00ч. 4 екип

Подкреп.закуска

10,30-11,00 5 екип

11,00-11,30 1 екип

11,30-12,00 2 екип

Пленер

„Успяваме заедно“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

ОУ „Хр.Ботев“, Сливен

ОУ „Д.Петров“,

Сливен

25

 

25

 

25

Йовка Петкова

 

Румяна Анастенова

 

Валя Узунова

4

9,00–9,30ч. 4 екип

9,30-10,00ч. 5 екип

Подкреп.закуска

10,30-11,00 1 екип

11,00-11,30 2 екип

11,30-12,00 3 екип

Логически игри

„Стая на загадките“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

ОУ „Хр.Ботев“, Сливен

ОУ „Д.Петров“,

Сливен

25

 

25

 

25

Стефка Михайлова

 

Радостина Кирчева

 

Ани Стоева

5

9,00–9,30ч. 5 екип

9,30-10,00ч. 1 екип

Подкреп. закуска

10,30-11,00 2 екип

11,00-11,30 3 екип

11,30-12,00 4 екип

Флашмоб - танци

„Танцуваме и се забавляваме“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

ОУ „Хр.Ботев“, Сливен

ОУ „Д.Петров“,

Сливен

25

 

25

 

25

Генка Георгиева

 

Вергиния Мартинова

 

Виолета Георгиева

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.