Започва ПРИЕМ в 8 клас от 8 до 10юли 2024г. - Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране

27.06.2024 12:40

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             Уведомяваме Ви, че документи за приемане на ученици в VІІІ клас  ще се подават в периода 8 – 10 юли 2024 г. Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по един от два възможни начина, а именно:

 1. Подаване на заявление за класиране по електронен път:

Осъществява се на следния адрес: https://infopriem.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. При избиране на професионална паралелка следва да се прикачи сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Много е подходящо при възможност заявленията да бъдат подавани по електронен път с оглед удобство за учениците и за родителите им, както и с цел да не се струпват много хора на едно и също място.

 1. Подаване на заявление на хартиен носител:

В област Сливен се извършва в следните училища-гнезда:

 • Основно училище „Д-р Иван Селимински” – Сливен;
 • Основно училище „Елисавета Багряна“ – Сливен;
 • Основно училище „Христо Ботев“ – Сливен;
 • Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – Нова Загора;
 • СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел;
 • СУ „Неофит Рилски“ – Твърдица.

Не е направено разпределение на посочените училища по райони, общини или друг признак. Можете по Ваш избор да решите в кое от тях Ви е удобно да подадете документи.

Работното време ще бъде от 8.00 ч. до 18.00 ч.

При подаване на заявление в училището-гнездо е задължително да присъства родител /настойник/ на ученика. В заявлението ученикът подрежда желанията си по реда на предпочитание.

Учениците, успешно завършили VІІ клас през настоящата учебна година, следва да подадат посочените документи за участие в държавния план-прием в VІІІ клас, а именно:

 • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания /предоставя се на ученика в училището, в което се подават документите/;
 • копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, независимо на кое място в заявлението е посочена професионална паралелка /носи се и оригиналът за сравняване/.

Ученици, придобили основно образование преди настоящата учебна година и сега  пожелали да кандидатстват в VІІІ клас, не следва да подадат заявление за участие в първи етап на класиране в училищата-гнезда, а на място в Регионално управление на образованието – Сливен, бул. „Братя Миладинови“, ет. 2, стая № 215. Освен посочените по-горе документи, те следва да носят и свидетелството си за основно образование.

 Ученици от училища на чужди държави, желаещи да участват в държавния план-прием в VІІІ клас, също следва да подадат заявление в Регионално управление на образованието – Сливен, бул. „Братя Миладинови“, ет. 2, стая № 215.  Те следва да носят и удостоверение за признато основно образование.

 Резултатите от първи етап на класирането ще бъдат обявени до 12.07.2024 г.

Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, в срок 15 -  17.07.2024 г. включително. В същия срок може да се подаде заявление за участие във втори етап на класиране, без да се променят и пренареждат желанията.

Във втори етап на класиране участват кандидатите, които:

 • не са класирани на първи етап – те участват, без да подават заявление за втори етап;
 • са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали – в този случай заявлението за участие във втори етап на класиране се подава в училището, в което ученикът е приет.

Учениците, участвали във втория етап на класиране, се класират на мястото си от първия етап или на по-предно свое желание. След обявяване на резултатите класираните ученици следва да се запишат в училището или губят мястото, на което са класирани.

В третия/четвъртия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента. За участие в третия/четвъртия етап се подава заявление, в което се подреждат желанията за обявените свободни места в паралелки.

При записване в училището се подава заявление до директора, оригинал на свидетелството за завършено основно образование и оригинал на медицинското свидетелство /за прием в професионални паралелки/.

        

Допълнителна информация може да бъде получена от директорите на училищата, в които се обучават седмокласниците, както и на електронната страница на РУО – Сливен, раздел Прием

РУО - СЛИВЕН