Пролетни математически състезания за ученици от V - VII и VIII - XII клас

10.03.2022 14:33

Информираме Ви, че съгласно графика за провеждане на националните състезания през учебната 2021/2022 година, утвърден със заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, на 26.03.2022 г. /събота/ от 09:00 ч. ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V - VII и VIII – XII клас с продължителност 4 часа и 30 минути. Във връзка с епидемиологичната обстановка, състезанията се провеждат по области и присъствено за учениците. В област Сливен за училище координатор и домакин на двете състезания е определена Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – Сливен.

За участие в състезанието родителят/настойникът/попечителят на ученика, в срок до 16.03.2022 г. /сряда/ подава до директора на училището, в което се обучава ученикът, декларацията за информираност и съгласие за публикуване на резултатите и личните му данни /три имена, училище, клас, населено място/. Оригиналите на декларациите се съхраняват в училището на ученика до края на учебната година. При липса на съгласие за публикуване на резултатите и личните данни на ученика, те се обявяват публично с идентификационен код /фиктивен номер/, който се генерира от директора на училището, където ученикът учи, и се предоставя на родителя при подаване на заявлението за участие.