СЪОБЩЕНИЕ

25.10.2017 12:04

На основание писмо №6704-194/14.09.2017 г. на кмета на Община Сливен

от 30.10.2017 г. учебните занятия ще се провеждат, както следва: Първа смяна - II „а”, II „б”, III „а”,III „б”,III „в” и III „г” клас.

Втора смяна - II „в”, II „г”, IV „а”, IV „б”, IV „в” и IV „г” клас.

Със съобщението да бъдат запознати учениците и класните ръководители на втори, трети и четвърти клас.