Съобщение за запознаване с работите от ДЗИ 2018

13.06.2018 13:37
На основание  ЗАПОВЕД     № РД-06-958/13.06.2018 г. на Директора на СУ "Пейо Яворов" -Сливен и
на основание чл. 259, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, чл. 22, т. 9 на Наредба № 3/2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ и във връзка с писмо № РД-13-1400/12.06.2018 г. на началника на РУО - Сливен          

В тридневен срок, в който зрелостниците лично могат да се запознаят със своите оценени изпитни материали, считано

 от 13.06. до 15.06.20 г.
Запознаването се извършва срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия Петя Георгиева – ЗДУД и Надежда Георгиева – старши учител.    -  етаж 3  при  ЗДУД.