ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

              Няма активни в момента.                     

  •  

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

          изтекло                          

  • Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
  • Име на поръчката: ДОСТАВКА
  • Уникален номер в Регистъра на ОП: ID 9048115

  • Срок на получаване на офертите - 4.12.2015г.
  • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

Отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Доставка на готови закуски за ученици в   V СОУ "Пейо Крачолов Яворов" общ. Сливен, обл. Сливен, г. Сливен за учебна 2015/2016 ”  ще се проведе на   7.12.2015 г. от 11:00 часа в сградата на   V СОУ "Пейо Крачолов Яворов  , на адрес: гр. Сливен, ул. "Раковска" 20 А.

 

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ –  Изтекли