ОБЯВЛЕНИЯ

Обявление

Обявление схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" Приложение 1

 ОБЯВЛЕНИЯ

             СУ „Пейо Яворов“ - Сливен

ОБЯВЯВА

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 53, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество обявявам търг с явно наддаване на следните движими вещи частна общинска собственост при следната начална тръжна цена:

 

  1. ШМИРГЕЛ – ШТВ – 200 – 300 лв.;
  2. ФРЕЗА – ФР 100 – 600 лв.;
  3. БАНЦИГ – Б4 – 600 лв.;
  4. Плания, циркуляр – Родопи ФР – 100 – 1000 лв.;
  5. Струг за дървообработване – тип КТ – 321 – 600 лв.;

 

1.     Търгът да се проведе на 07.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на СУ „Пейо Яворов“ – Сливен, ул. „Георги С. Раковски“ № 20, при първоначален депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, платима в касата на училището до 06.06.2019 г. – 16:00 часа. Продаваните движими вещи могат да бъдат огледани всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в сградата на училището.

2.     Стъпка при наддаване в размер на 20 лв.

3.     Кандидата спечелил търга е длъжен да заплати, достигнатата на търга цена при прехвърляне собствеността върху движимата вещ най – късно до 7 -дни след провеждане на търга.

4.     Заявления за участие в търга ще се приемат в счетоводството на СУ „Пейо Яворов“ – Сливен до 9.00 часа на 07.06.2018 год.

5.     Кандидати с установени задължения към Държавата, Община Сливен и СУ „Пейо Яворов“ не се допускат до участие в търга.

6.     В случай, че търга се обяви за непроведен, втори търг с явно наддаване ще се проведе на 17.06.2019 г. от 10:00 часа, като желаещите да участват в повторния търг могат да подадат документи за участие в сградата на СУ „Пейо Яворов“ – Сливен, ул. „Георги С. Раковски“ № 20, при първоначален депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена, платима в касата на училището до 14.06.2019 г. – 16:00 часа. Продаваните движими вещи могат да бъдат огледани всеки работен ден от 10:00 до 15:00 часа в сградата на училището. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 9:00 часа на 17.06.2019 г. в счетоводството на училището.

7.     Тръжната документация да се публикува на интернет страницата на училището в раздел „Профил на купувача“ и на таблото за обяви в училището.

 

Тел. за контакт: 0879069938