Стратегията за развитието на училището с приложения към нея план за действие и финансиране е изработена  в съответствие с изискванията на чл.163, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и е гласувана на заседание на ПС.

Документът е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна към по-високи резултати от образователната и възпитателната дейност в училището, към модернизиране на образованието /общо и професионално/, към още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и етични ценности.