Специалност  "Икономическо информационно осигуряване"

Професия "Оператор информационно осигуряване"
с  придибиване на втова степен на професионална квалификация
 
                                      Професионално направление "ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА"
                                           без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

1 паралелка – 26 ученици 

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/ 2022г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Комисията ще работи всеки ден от 8:00ч. до 17:00ч.