През учебната  година   могат да се обучават ученици в самостоятелна и в индивидуална форма. За записване в индивидуална и самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището. За записването на учениците директорът издава заповед.