ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

 

1.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

1.1 НАЧАЛЕН ЕТАП (едносменно обучение)

ПЪРВА СМЯНА – 1 и 2 клас ( 35 мин.)

 

           1 клас                                                                                     2 клас                                                                

 

1ч.        8.20 – 8.55                                                                        1ч.       8.00 – 8.35                          

2ч.        9.05 – 9.40                                                                        2ч.      8.45 – 9.20                          

Голямо междучасие – 20 мин                                                    Голямо междучасие – 20 мин        

3ч.       10.00 – 10.35                                                                     3ч.         9.40 – 10.15                     

4ч.       10.45 – 11.20                                                                     4ч.       10.25 – 11.00                      

5ч.       11.30 – 12.05                                                                     5ч.       11.10 – 11.45                                                                                                                                                                         

ПЪРВА СМЯНА – 3 и 4 клас( 40 мин.)     

3 и 4 клас   

1ч.      8.00 – 8.40                                                                          

2ч.      8.50 – 9.30                                                                          

Голямо междучасие – 20 мин.

3ч.     09.50 – 10.30                                                                                 

4ч.      10.40 – 11.20                                                                     

5ч.      11.30 – 12.10                                                                     

6ч.      12.20 – 13.00                                                                     

 

1.2 ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (едносменно обучение)

 

ПЪРВА СМЯНА – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  и 12 клас ( 40 мин.)     

5 – 12  клас   

1ч.      8.00 – 8.40                                                                          

2ч.      8.50 – 9.30                                                                          

Голямо междучасие – 20 мин.

3ч.     09.50 – 10.30                                                                                 

4ч.      10.40 – 11.20                                                                     

5ч.      11.30 – 12.10                                                                     

6ч.      12.20 – 13.00                                                                     

7ч.      13.05 – 13.45                                                         

 

1.3 ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (ЦДО) - първи, втори, трети и четвърти  клас

 

Час

 

Клас

Учебни часове – Целодневна организация

 

1

 

 

1 и 2 клас

 

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

12.10 – 12.40

2

Организиран отдих и физическа активност

12.40 - 13.10

3

Самоподготовка

13.10 – 13.45

4

Самоподготовка

13.55 – 14.30

5

Занимания по интереси

14.50– 15.25

6

Занимания по интереси

15.35 – 16.10

 

1

 

3 клас и 4 клас

 

 

Организиран отдих и физическа активност. Обяд

13.00 –13.30

2

Организиран отдих и физическа активност

13.30 – 14.00

3

Самоподготовка

14.00 – 14.40

4

Самоподготовка

14.50 – 15.30

5

Занимания по интереси

15.50 – 16.30

6

Занимания по интереси

16.40 – 17.20

 

 

 

 

 

                    

           2.ГРАФИК  ЗА  ФАКУЛТАТИВНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 

Клас

Предмети

Хорариум

Ден, час и място за провеждане

 

I – IV

 

 

Народни танци

 

 

 

 

2 уч. Часа/ седмично

 

68 уч.ч./ годишно

 

 

понеделник и сряда

16,00 – 16,40

кабинет хореография / физкултурен салон

 

 

3. КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ –  съгласно график за консултациите

4. ЧАСОВЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ  – по график, отразен в седмичното разписание

Графиците са приети  на ПС от 12.09.2019г. (протокол №15).