ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  • НП " Квалификация" 

  • юли 2021   в Пампорово
Име на програма: "Изготвяне на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове чрез съвременните възможности на дигиталните технологии."
Кратко описание: Програма за теоретична и практическа подготовка на учители, педагогически специалисти и директори на училища и детски градини за работа в дигитална среда. Участниците  формират компетенции, свързани с иновативни дигитални технологии, изготвянето на електронни дидактически материали, електронни уроци, електронни тестове. 

НП " Квалификация" 2021 Пампорово

Тази фотогалерия е празна.

  • Проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

Педагогическите специалисти от Средно училище „Пейо Яворов” – Сливен  са участвали в обучения по проект „Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020 - 37  педагогически специалисти са преминали обучение тема: „Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците”  и „Иновативни модели на уроци в образователната среда извън класната стая – природни и исторически обекти, обществени, исторически и културни институции” .

 Участие по дейност Дейност 2  „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени” са взели 27 педагогически специалисти и продължават да участват.

НП " Квалификация" - 4.1.6.

  • От 27.11.2018 до 28.11.2018г.  СУ "Пейо Яворов" - Сливен бе домакин на директори на средни училища и професионални гимназии от област Кърджали и София - град по НП " Квалификация" - 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.

 

Моменти от обучението по НП " Квалификация" - 4.1.6.