Модул „Библиотеките като образователна среда”

  Бенефициент на програмата са Държавни и общински училища в системата на училищното образование на територията на Република България.

Срок  за  изпълнение на програмата:  учебната 2020/2021 година. Общ бюджет на програмата  –  6 000 000 лв.  за  модул  „ Библиотеките като образователна среда ” – 300 000 лв.

     Целите на програмата са осигуряване условия за равен  достъп  до  предучилищно и училищно   образование    и    повишаване    качеството    на   образователния   процес. Насърчаване  на  четенето  за  постигане  на  интелектуално,  емоционално,  социално, културно и личностно развитие на ученика.

   Очакваните резултати са обогатяване на училищния библиотечен фонд, повишаване  на  читателския интерес. Създаване  на  кът за четене – любимо място на  учениците   в    училищната  библиотека   или  създаване   и   обособяването  на  такива  пространства. Провеждане  на   инициативи в училищните библиотеки / „кът за четене”.  Провеждане на  съвместни инициативи между училища  и  обществени   библиотеки.

През учебната 2020/2021 г. СУ "Пейо Яворов" работи по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда". Изграден е Кът за четене "Библиотека за всеки", в който учениците намират необходимата им литература, целта е формиране на интерес към четенето. Провеждат се срещи с автори на книги.

Среща на учениците от начален етап с поетесата Ники Комедвенска,автор на химна на училището.
Среща на учениците от VIII а клас с Валерия Андреева, автор на книгата " Да откраднеш тайната на хляба".