ИНФОРМАЦИЯ
За изпълнението на делегирания бюджет на СОУ "Пейо Яворов"
към 31 декември 2013 година
       
  Обяснение план 2013г. отчет 
І. Местни приходи - от наеми, втор.суровини и др.     5106      4991
ІІ. Субсидии държавни дейности 1211539 1103131
  ОБЩО ПРИХОДИ 1216645 1108122
ІІІ. Разходи    
1 Заплати по трудови правоотношения 769486 736816
2 Други възнаграждения и плащания за персонала   46450   40689
  - извънтрудови правоотношения/граждански договори     1350      500
  - изплат.суми от СБКО и облекло с характер на възнагр.   37300  34949
  - обезщетения по КТ     2700    1049
  - други плащания и възнаграждения 5100    4191
3 Осигурителни вноски - работодател 168127  159772
  - ДОО 93013   87571
  - Учителски пенсионен фонд 29156   27815
  - здравно-осигурителни вноски 37190   35764
  - допълнително задължително пенсионно осигуряване 8768     8622
4 Издръжка 198058 141108
  - храна 38400   34482
  - медикаменти    100        57
  - облекло           4500     2894
  - учебни разходи 20600   18631
  - материали  48534   40168
  - вода, горива, енергия 30988   21328
  - външни услуги - обслужване трудова медицина, БТК, абонаменти и подръжка компют.техника и др. 23051   20413
  - текущ ремонт 4741     0
  - данъци и такси 1200  495
  - командировки 1500  516
  - застраховки 2833 2124
  - други некласифицирани 21611      0
5 Стипендии 9562 4775
6 Капиталови разходи 24962 24962
  - придобиване на ДМА 4289   4289
  - придобиване на друго оболудване,машини,съоръжения 20673 20673
  ВСИЧКО РАЗХОДИ 1216645 1108122

информация РИО 2013

ИНФОРМАЦИЯ
За изпълнението на делегирания бюджет на СОУ "Пейо Яворов"
към 30 септември 2013 година
       
  Обяснение план 2013г. отчет 
І. Местни приходи - от наеми, втор.суровини и др. 3217 3016
ІІ. Субсидии държавни дейности 1199960 922863
  ОБЩО ПРИХОДИ 1203177 925879
ІІІ. Разходи    
1 Заплати по трудови правоотношения 764569 500907
2 Други възнаграждения и плащания за персонала 46000 34201
  - извънтрудови правоотношения/граждански договори 900 260
  - изплат.суми от СБКО и облекло с характер на възнагр. 37300 30079
  - обезщетения по КТ 2700 518
  - други плащания и възнаграждения 5100 3344
3 Осигурителни вноски - работодател 166989 108854
  - ДОО 92441 59728
  - Учителски пенсионен фонд 28945 18862
  - здравно-осигурителни вноски 36939 24415
  - допълнително задължително пенсионно осигуряване 8664 5849
4 Издръжка 192349 104382
  - храна 40200 15174
  - медикаменти 100 57
  - облекло           4500 -348
  - учебни разходи 20600 18513
  - материали  48586 34869
  - вода, горива, енергия 30988 19530
  - външни услуги - обслужване трудова медицина, БТК, абонаменти и подръжка компют.техника и др. 20972 13862
  - текущ ремонт 4741 0
  - данъци и такси 1200 495
  - командировки 1400 516
  - застраховки 2790 1714
  - други некласифицирани 16272 0
5 Стипендии 9292 2639
6 Капиталови разходи 23978 23978
  ВСИЧКО РАЗХОДИ 1203177 774961
       


  Делегиран бюджет на СОУ "Пейо Яворов" към 31.12.2011г.

 


      информация РИО