З А П О В Е Д

№ РД-06-309/29.11.2019 г.

На основание, чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

О П Р Е Д Е Л  Я М

Поименен състав на членовете на Обществения съвет на  СУ „П. К. Яворов“ въз основа на протокол № 1/28.11.2019 г. от проведеното на 28.11.2019 г. събрание на родителите и заповед на кмета на Община Сливен, постъпила от финансиращия орган, с вх. № РД-04-396/26.11.2019 г. в училището, както следва:

Обществен съвет:

 1.  Мая Младенова Русева                              родител на ученик от 4 б клас

 2.  Руслан Йорданов Кънев                            родител на ученик от 4 а клас

 3.  Светлана Драгоманска                              родител на ученик от 6 а клас

 4.  Даниел Петров Петров                              по чл. 4,ал. 4, т. 2

 5.  Первин Ибраимова Билбашар                  родител на ученик от 3 г клас

 6.  Дора Георгиева Чанева                             родител на ученик от 1 в клас

 7.  Галина Красимирова Николова                родител на ученик от 5 клас

 8.  Дияна Събинова Константинова              родител на ученик от  2 б клас

 9.  Силвия Никова  - главен експерт в дирекция СДЗС в Община Сливен   

                           

Резервни членове:

1. Красимир Георгиев Маринов                  родител на ученик от 1клас

2. Елеонора Димитрова Кулишева              родител на ученик от 5 а клас

3. Таня Георгиева Ганева                             родител на ученик от  в 3 в клас

4. Снежана Донева Попова                           родител на ученик от 7 б клас

5. Атанас Георгиев  Димитров                     родител на ученик от 1 а клас

6. Мариела Миланова Йоргова                    родител на ученик от 2 в клас                               

7. Марияна Добрева – старши експерт  в дирекция ОКВО в Община Сливен      

 

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА,

ДИРЕКТОР