Свързано изображение

 

 

 
  Стипендии могат да получават ученици в гимназиален етап
 
 
Месечните стипендии са за:
  • 1. постигнати образователни резултати;
  • 2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
  • 3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
  • 4. ученици без родители;
  • 5.  ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

Еднократните стипендии са за:

  • 1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
  • 2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.
  •