ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

2021/2022

                                           

 

          1. През учебната 2021/2022 г.  в СУ „Пейо Яворов“ се обучават ученици в дневна,  самостоятелна и индивидуална форма. За записване в индивидуална и самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището. За записването на учениците директорът издава заповед.
         2. Учениците, които се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
        3. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, за което директорът издава заповед.
       4.  Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове. Тя се организира за ученици, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма. За тях директорът изготвя и утвърждава индивидуален учебен план и седмично разписание. Обучението се осъществява в електронна среда от разстояние.
      5.  Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от съответния учебен план.
      5.1. Самостоятелната форма на обучение се организира за:
 - ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма;
- ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен;
- ученици с изявени дарби;
- лица, навършили 16 г.
      5.2. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в 3 (три) сесии – една редовна, разделена на две, и две поправителни (съгласно Правилника за дейността на училището).
      5.3. Учениците се подготвят самостоятелно, като могат да посещават консултации и да получават указания във връзка с подготовката си от учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации. 
     5.4.  Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на учениците в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен.