ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

2023/2024

       

          1. През учебната 2023/2024 г.  в СУ „Пейо Яворов“ се обучават ученици в дневна, индивидуална и  самостоятелна форма. За записване в самостоятелна или индивидуална  форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището. За записването на учениците директорът издава заповед.
         2. Учениците, които се обучават в дневна  и самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
        3. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, за което директорът издава заповед.
       4. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от съответния учебен план.
      4.1. Самостоятелната форма на обучение се организира за:
 - ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма;
- ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен;
- ученици с изявени дарби;
- лица, навършили 16 г.
      4.2. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в 3 (три) сесии – една редовна, разделена на две, и две поправителни (съгласно Правилника за дейността на училището).
      4.3. Учениците се подготвят самостоятелно, като могат да посещават консултации и да получават указания във връзка с подготовката си от учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации. 
     4.4.  Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на учениците в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен.
      5. Индивидуална форма на обучение – (съгласно чл. 111 от ЗПУО)
      5.1. Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:
- ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни;
ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
- ученици с изявени дарби;
- ученици със СОП при условията на чл. 107, ал. 4;
- учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4
     5.2. ИФО включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване
     5.3. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО
     5.4. Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план, график на учебните часове и ги утвърждава.
     5.5. Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование.
     5.6. За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.
      5.7. Учениците в ИФО се записват в определен клас и паралелка.
      5.8. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището или в домашни условия. Когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни условия.
      5.9  Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година
    5.10. За записване в индивидуална форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.
    5.11. За записване на ученика в индивидуална форма на обучение директорът на училището издава заповед.
 
 
Формите на обучение са приети с решение на Педагогическия съвет (Протокол № 13/14.09.2023 г.)

През учебната  година   могат да се обучават ученици в самостоятелна и в индивидуална форма. За записване в индивидуална и самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището. За записването на учениците директорът издава заповед.