ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ В УЧИЛИЩЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА        УЧИЛИЩЕТО

 

                 /съгласно чл. 30, ал. 5 на Наредба №10/2016 г. за ОДУО/

            I. Съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗПУО и с решение на Педагогическия съвет, регламентирано в чл. 30, ал. 3 на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, формите на обучение в СУ „Пейо Яворов“ са: дневна, самостоятелна и индивидуална.

                1.Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.

                2. Обучението в самостоятелна и индивидуална форма се организира за отделен ученик.

                3. Дневната форма на обучение е присъствена, организира се на една смяна.

                4. В дневната форма на обучение се включват и спортните дейности.

                5. За присъствието/участието  на ученик, обучаван в дневна форма, в извънкласни и извънучилищни  дейности, се попълва Декларация за информирано съгласие от родител/настойник на ученика.

            II. За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът подава заявление до директора на училището. За записване на ученика директорът издава заповед.

            III. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от учебния план в дневна форма на обучение (чл. 112, ал. 4 от ЗПУО).

 В самостоятелна форма се обучават:

                 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна;

                 2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към РУО – Сливен.

                 3. ученици с изявени дарби;

                 4. лица, навършили 16 години.

 При самостоятелна форма на обучение се прилага учебен план за дневна форма на обучение по профил/специалност, избрани от ученика.

 Изпитните сесии за ученици в СФО, записани до 14.09. на съответната година, са 1 (една) редовна и 2 (две) поправителни, както следва:

                 1. редовна – м. ноември, м. февруари, м. март – за ученици от VIII до XII клас.

                 2. първа поправителна сесия:

 м. април – за ученици в XII клас;

 м. юни – за ученици в VIII, IX, X, XI клас;

                3. втора поправителна сесия – август-септември:

 м. август – за ученици в XII клас;

 м. септември – за ученици в VIII, IX, X, XI клас.

 Редовна и поправителна сесия за учениците, които по време на учебната година преминават в СФО, се определят със заповед на директора.

Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети, по които има оценка „слаб (2)“.

            IV. Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

 В индивидуална форма могат да се обучават:

                 1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с  медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

                2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

                3. ученици с изявени дарби;

                4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО

                5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 от ЗПУО;

 Обучението се осъществява по индивидуален учебен план в съответствие с чл. 95 от ЗПУО.

 Директорът изготвя и утвърждава индивидуален учебен план.

 За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.

 Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището.  В случаите, когато ученикът  не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни/болнични условия.

            V. Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, обучавани в самостоятелна форма. Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. Учениците на самостоятелна форма на обучение в срок от 10 (десет) работни дни преди сесия, подават заявление за явяване на изпити до директора на училището.

            VI. Изпитите се провеждат от  училищна комисия по организиране на изпита. В състава на комисията не може да се включват лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпитът. Училищна комисия по оценяването: в състава на комисията се включват лица, които заемат длъжността "учител" в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда изпитът. Комисиите се състоят най-малко от двама членове, единият от които е председател.

            VII. За провеждане на изпитите директорът на училището издава заповед за определяне на комисиите. В заповедта за всеки изпит се определят: датата на провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът за оповестяване на резултатите от изпита. Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в училището и на сайта на училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

 

                                     ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

                           ПРЕЗ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

          1. През учебната 2019/2020 г.  в СУ „Пейо Яворов“ се обучават ученици в дневна,  самостоятелна и индивидуална форма. За записване в индивидуална и самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището. За записването на учениците директорът издава заповед.

         2. Учениците, които се обучават в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

        3. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, за което директорът издава заповед.

       4.  Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове. Тя се организира за ученици, които по здравословни причини, не могат да се обучават в дневна форма. За тях директорът изготвя и утвърждава индивидуален учебен план и седмично разписание. Учебните часове се провеждат в домашни условия.

      5.  Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от съответния учебен план.

      5.1. Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 - ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма;

- ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен;

- ученици с изявени дарби;

- лица, навършили 16 г.

      5.2. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в 3 (три) сесии.

      5.3. Учениците се подготвят самостоятелно, като могат да посещават консултации и да получават указания във връзка с подготовката си от учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации.