ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

2022/2023

                                           

          1. През учебната 2022/2023 г.  в СУ „Пейо Яворов“ се обучават ученици в дневна и  самостоятелна форма. За записване в самостоятелна форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището. За записването на учениците директорът издава заповед.

         2. Учениците, които се обучават в дневна  и самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.

        3. Промяна на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, за което директорът издава заповед.

       4. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от съответния учебен план.

      4.1. Самостоятелната форма на обучение се организира за:

 - ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да се обучават в дневна форма;

- ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен;

- ученици с изявени дарби;

- лица, навършили 16 г.

      4.2. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в 3 (три) сесии – една редовна, разделена на две, и две поправителни (съгласно Правилника за дейността на училището).

      4.3. Учениците се подготвят самостоятелно, като могат да посещават консултации и да получават указания във връзка с подготовката си от учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации. 

     4.4.  Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на учениците в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, след решение на експертна комисия към РУО – Сливен.

 

Формите на обучение са приети с решение на Педагогическия съвет (Протокол № 14/14.09.2022г.)