ден час 12а 12б
понеделник 1 Чужд език - английски език модул 3 Български език
 и литература
 модул 1
2 Български език и литература модул 1 Физическо
възпитание и спорт
3 География и икономика модул 5 Чужд език -
 английски
език модул
 3
4 География и икономика модул 5 Чужд език -
английски език
5 Предприемачество модул 3 Информатика
Информационни
 технологии
 модул 3
6 Чужд език - английски език
7   Гражданско
 образование 
вторник 1 Математика Български език
 и литература
2 Чужд език - руски език Чужд език -
английски език
модул 4
3 Предприемачество модул 3 Български език
и литература
 модул 2
4 Физическо възпитание и спорт Чужд език -
руски език
5 Чужд език - английски език модул 4 Информационни
 технологии
 модул 3
Информатика
6 Български език и литература модул 2
7 Час на класа Час на класа
  8 ЧСД  
сряда 1 Български език и литература Чужд език -
 английски
език избираем модул
2 Български език и литература модул 3 Физическо
възпитание и спорт
3 Предприемачество модул 4 Информатика
 избираем модул
Информационни
 технологии
избираем модул
4 География и икономика модул 6 Информационни
технологии
избираем модул
Информатика
 избираем модул
5 География и икономика модул 6 Математика
6 Чужд език - английски език избираем модул Български език
 и литература
 модул 3
7 Гражданско образование  ЧСД
четвъртък 1 Български език и литература Чужд език -
английски език
модул 1
2 Български език и литература Чужд език -
английски език
3 Чужд език - английски език модул 1 Български език и
 литература
4 Чужд език - руски език Български език и
литература
5 География и икономика избираем модул Чужд език -
 руски език
6 Предприемачество модул 4 Информатика
Информационни
технологии модул 3
7 Чужд език - английски език
8    
петък 1 Чужд език - английски език модул 2 Математика
2 Математика Чужд език -
 английски език
 модул 2
3 Физическо възпитание и спорт Български език
 и литература
модул 4
4 Предприемачество избираем модул Български език и
литература
модул 5
5 Български език и литература модул 4 Информационни
 технологии модул 3
Информатика
6 Български език и литература модул 5
Съгласувано с РЗИ