8 КЛАС

   
Български език и литература
Чужд език - английски език  
Чужд език - английски език
Философия
Математика 
Физическо възпитание и спорт
Чужд език - английски език
 
   
Български език и литература
Български език и литература
Чужд език - английски език
Чужд език - английски език
Биология и здравно образование
История и цивилизации
Час на класа
 
 
Чужд език - английски език
Математика
Физическо възпитание и спорт
Химия и опазване на околната среда
Чужд език - английски език
Чужд език - английски език
ДЧФВС*
ДЧФВС*
   
Български език и литература
История и цивилизации
Физика и астрономия
Математика
Чужд език - английски език
Чужд език - английски език
Изобразително изкуство
   
Български език и литература ИУЧ
Чужд език - английски език
Чужд език - английски език
Информационни
 технологии
Информационни
 технологии
Физика и астрономия
География и икономика
ЧСД*