В рамките на тази Ключова дейност се предоставя подкрепа за:

-стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;

-алианси на знанието;

-секторни алианси на уменията;

-изграждане на капацитет в областта на висшето образование;

-изграждане на капацитет в областта на младежта.

Предложенията, подкрепяни в рамките на тази ключова дейност следва да генерират положителни и дълготрайни въздействия върху участващите организации, върху системите за политика, в които тези дейности се формулирани, както и върху лицата, участващи пряко или непряко в организираните дейности.

За допълнителна информация относно дейностите в рамките на тази ключова дейност:

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices