ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 

Дейностите по проекта може да разгледате в снимки

 тук>> 

1 Английски език 5а,в клас  2020/2021
2 Английски език 5б,г клас  Чужд език-Английски език
3 Английски език 7 клас  Чужд език-Английски език
4 БЕЛ 2б клас Български език и литература
5 БЕЛ 2в клас Български език и литература
6 Език свещен Гражданско образование
7 Как се пише  Български език и литература
8 Клуб "Здраве"  Екологично образование и
здравословен начин на живот
9 Математика 3б клас Математика
10 Математика 3в клас  Математика
11 Отличници на НВО Математика

 

СУ "Пейо Яворов"  през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Работата по проекта продължава и в учебната 2019/2020 година с групи подкрепящи подрастващите при затруднения в обучението и развиващи интересите им.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Група

Ръководител

Брой ученици

Ден на провеждане

Начален час

Стая

I.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С ОБУЧ.ЗАТРУДНЕНИЯ

1

Английски език 6 клас

 

Росица Димитрова

8

Вторник и петък

13,50

13,00

301

2

Български език 2в клас

 

Снежана Каранешева

5

Вторник, четвъртък,

сряда

14,50

 

206

3

Български език и литература 1а клас

 

Йовка Петкова

5

Сряда, четвъртък

12,05

12,05

102

102

4

Български език и литература 1в клас

 

Генка Георгиева

5

Вторник и сряда

14,50

14,50

103

103

5

Български език и литература 3 б клас         

Радостина  Атанасова

7

Вторник и сряда

15,50

15,50

105

6

Български език и литература 4 б клас

 

Надя Георгиева

5

Вторник

13,00

204

7

Български език и литература 8 клас

 

Мария Вълкова

7

Понеделник, вторник и петък

13,55

13,55

13,10

302

8

Да науча български език 1б клас

 

Стефка Михайлова

6

Сряда и четвъртък

14,50

14,50

102

102

9

Математика - 3г клас

 

Теменужка Добрева

7

Петък

12,15

202

10

Математика 4в клас

 

Таня Райкова

5

Вторник и петък

13,10

12,20

205

11

Математика 6 а,б,в клас

 

Галина Георгиева

5

Четвъртък

13,10

402

12

Математика 6г клас

 

Галина Георгиева

5

вторник

13,55

402

13

Математика 7 клас

 

Людмила Димитрова

8

Понеделник и петък

13,55

13,10

406

14

Четем, пишем и общуваме 2б клас

 

Гинка Радева

6

Вторник и сряда

14,50

14,50

205

15

ДЗИ БЕЛ 12 клас

Маргарита Гиргинова

 

 

 

 

II.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

16

Играй и решавай

Нина Лазарова

15

Сряда и петък

15,50

12,20

202

17

Клуб „Здраве“

Стефан Милчев

20

Петък

13,10

401

18

Забавен английски

Радостина Атанасова

15

Понеделник и петък

15,50

12,15

105

19

Език свещен

Мими Николова

15

Вторник, сряда и петък

13,10

14,00

13,10

 

304

20

Пътешественици

Камелия Николова

15

Понеделник и вторник

13,10

13,10

308

 

 

 

 

График на дейностите

по групи за периода юни-септември 2019г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

 

Група

Ръководител

Клас

дата

Начален час

Място на провеждане

1

Математика

Л.Димитрова

7

06.06

13.06

13,15

13,15

СУ „П.Яворов“ Каб.405

2

Математика

Г.Георгиева

7

13.06

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.402

3

Математика

М.Иванова

6

04.06

11.06

13,10

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.401

4

Математика

Г.Георгиева

5

11.06

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.402

5

БЕЛ

Генка Георгиева

4

04.06

05.06

06.06

07.06

17.06

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

 

 

СУ „П.Яворов“

Каб.206

6

БЕЛ

Й.Петкова

4

04.06

05.06

06.06

07.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

 

 

 

СУ „П.Яворов“

 

Каб.203

7

БЕЛ

Н.Георгиева

3

03.06

04.06

05.06

07.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

09,00

09,00

12,00

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

 

 

 

СУ „П.Яворов“

Каб.204

8

 

 

 

9

 

10

 

11

БЕЛ

 

 

 

Математика

 

Математика

 

Математика 

М.Гиргинова

 

 

 

Теменужка Добрева

 

Радостина Атанасова

Таня Райкова

8

 

 

 

5

 

5

 

5

03.06

10.06

 

 

10.05

30.05

3.05-17.05

10.05

30.05

13,00

13,00

СУ „П.Яворов“

Каб. 303