ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

 

График на дейностите

по групи за периода юни-септември 2019г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

 

Група

Ръководител

Клас

дата

Начален час

Място на провеждане

1

Математика

Л.Димитрова

7

06.06

13.06

13,15

13,15

СУ „П.Яворов“ Каб.405

2

Математика

Г.Георгиева

7

13.06

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.402

3

Математика

М.Иванова

6

04.06

11.06

13,10

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.401

4

Математика

Г.Георгиева

5

11.06

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.402

5

БЕЛ

Генка Георгиева

4

04.06

05.06

06.06

07.06

17.06

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

 

 

СУ „П.Яворов“

Каб.206

6

БЕЛ

Й.Петкова

4

04.06

05.06

06.06

07.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

 

 

 

СУ „П.Яворов“

 

Каб.203

7

БЕЛ

Н.Георгиева

3

03.06

04.06

05.06

07.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

09,00

09,00

12,00

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

 

 

 

СУ „П.Яворов“

Каб.204

8

 

 

 

9

 

10

 

11

БЕЛ

 

 

 

Математика

 

Математика

 

Математика 

М.Гиргинова

 

 

 

Теменужка Добрева

 

Радостина Атанасова

Таня Райкова

8

 

 

 

5

 

5

 

5

03.06

10.06

 

 

10.05

30.05

3.05-17.05

10.05

30.05

13,00

13,00

СУ „П.Яворов“

Каб. 303

 

 

Стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.