ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ 

Дейностите по проекта може да разгледате в снимки

 тук>> 

  • ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“   2021/2022

Място на провеждане  - гр.Сливен; Средно училище „П.Яворов“

Дата и начален час на провеждане – 13.06.2022г., 9,00ч.

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници

(име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.

9,00–9,30ч. 1 екип

 

Цветна работилница

„Изработване на цветя от хартия“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

 

25

 

 

Радостина Атанасова

 

 

2.

9,00–9,30ч. 2 екип

 

Щафетни игри

„Бързи, смели, сръчни“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

 

25

 

 

Надя Стоянова

 

 

3.

9,00–9,30ч. 3 екип

 

Пленер

„Успяваме заедно“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

 

25

 

 

Йовка Петкова

 

 

4

9,00–9,30ч. 4 екип

 

Логически игри

„Стая на загадките“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

 

25

 

 

Стефка Михайлова

 

 

5

9,00–9,30ч. 5 екип

9,30-10,00ч. 1 екип

 

Флашмоб - танци

„Танцуваме и се забавляваме“

СУ „П.Яворов“, Сливен – домакин

 

25

 

 

Генка Георгиева

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

1 Английски език 5а,в клас  2020/2021
2 Английски език 5б,г клас  Чужд език-Английски език
3 Английски език 7 клас  Чужд език-Английски език
4 БЕЛ 2б клас Български език и литература
5 БЕЛ 2в клас Български език и литература
6 Език свещен Гражданско образование
7 Как се пише  Български език и литература
8 Клуб "Здраве"  Екологично образование и
здравословен начин на живот
9 Математика 3б клас Математика
10 Математика 3в клас  Математика
11 Отличници на НВО Математика

 

СУ "Пейо Яворов"  през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Работата по проекта продължава и в учебната 2019/2020 година с групи подкрепящи подрастващите при затруднения в обучението и развиващи интересите им.

Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

   

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Група

Ръководител

Брой ученици

Ден на провеждане

Начален час

Стая

I.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ С ОБУЧ.ЗАТРУДНЕНИЯ

1

Английски език 6 клас

 

Росица Димитрова

8

Вторник и петък

13,50

13,00

301

2

Български език 2в клас

 

Снежана Каранешева

5

Вторник, четвъртък,

сряда

14,50

 

206

3

Български език и литература 1а клас

 

Йовка Петкова

5

Сряда, четвъртък

12,05

12,05

102

102

4

Български език и литература 1в клас

 

Генка Георгиева

5

Вторник и сряда

14,50

14,50

103

103

5

Български език и литература 3 б клас         

Радостина  Атанасова

7

Вторник и сряда

15,50

15,50

105

6

Български език и литература 4 б клас

 

Надя Георгиева

5

Вторник

13,00

204

7

Български език и литература 8 клас

 

Мария Вълкова

7

Понеделник, вторник и петък

13,55

13,55

13,10

302

8

Да науча български език 1б клас

 

Стефка Михайлова

6

Сряда и четвъртък

14,50

14,50

102

102

9

Математика - 3г клас

 

Теменужка Добрева

7

Петък

12,15

202

10

Математика 4в клас

 

Таня Райкова

5

Вторник и петък

13,10

12,20

205

11

Математика 6 а,б,в клас

 

Галина Георгиева

5

Четвъртък

13,10

402

12

Математика 6г клас

 

Галина Георгиева

5

вторник

13,55

402

13

Математика 7 клас

 

Людмила Димитрова

8

Понеделник и петък

13,55

13,10

406

14

Четем, пишем и общуваме 2б клас

 

Гинка Радева

6

Вторник и сряда

14,50

14,50

205

15

ДЗИ БЕЛ 12 клас

Маргарита Гиргинова

 

 

 

 

II.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

16

Играй и решавай

Нина Лазарова

15

Сряда и петък

15,50

12,20

202

17

Клуб „Здраве“

Стефан Милчев

20

Петък

13,10

401

18

Забавен английски

Радостина Атанасова

15

Понеделник и петък

15,50

12,15

105

19

Език свещен

Мими Николова

15

Вторник, сряда и петък

13,10

14,00

13,10

 

304

20

Пътешественици

Камелия Николова

15

Понеделник и вторник

13,10

13,10

308

 

 

 

 

График на дейностите

по групи за периода юни-септември 2019г.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

 

Група

Ръководител

Клас

дата

Начален час

Място на провеждане

1

Математика

Л.Димитрова

7

06.06

13.06

13,15

13,15

СУ „П.Яворов“ Каб.405

2

Математика

Г.Георгиева

7

13.06

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.402

3

Математика

М.Иванова

6

04.06

11.06

13,10

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.401

4

Математика

Г.Георгиева

5

11.06

13,10

СУ „П.Яворов“

Каб.402

5

БЕЛ

Генка Георгиева

4

04.06

05.06

06.06

07.06

17.06

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

 

 

СУ „П.Яворов“

Каб.206

6

БЕЛ

Й.Петкова

4

04.06

05.06

06.06

07.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

 

 

 

 

СУ „П.Яворов“

 

Каб.203

7

БЕЛ

Н.Георгиева

3

03.06

04.06

05.06

07.06

10.06

11.06

12.06

13.06

14.06

09,00

09,00

12,00

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

09,00

 

 

 

СУ „П.Яворов“

Каб.204

8

 

 

 

9

 

10

 

11

БЕЛ

 

 

 

Математика

 

Математика

 

Математика 

М.Гиргинова

 

 

 

Теменужка Добрева

 

Радостина Атанасова

Таня Райкова

8

 

 

 

5

 

5

 

5

03.06

10.06

 

 

10.05

30.05

3.05-17.05

10.05

30.05

13,00

13,00

СУ „П.Яворов“

Каб. 303