Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. 

Учебна    2022/2023 СУ "П.Яворов"  сформира следните групи:

 

Учебна    2021/2022 СУ "П.Яворов"  сформира следните групи:

 

Учебна    2020/2021  СУ "П.Яворов"  сформира следните групи:

Ученици от 8 до 12 клас. 

Учебна    2019/2020  СУ "П.Яворов"  сформира следните групи: