Проект „Успех за теб“

 

Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).
Проектът ще се осъществява в следните дейности:
Дейност 1 – Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението, в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие.
Дейност 2 – Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес.
Дейност 3 – Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование.
Дейност 4 – Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.
Дейност 5 – Провеждане на занимания по интереси и участие в междуучилищни дейности.